Struktura organizative

Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare (YWCA of Albania) është e organizuar dhe funksionon sipas një modeli, që është i përbashkët me shoqatat simotra në vende të tjera të botës.

Ajo është organizatë me anëtarësi vullnetare. Kushdo që pranon vlerat, parimet dhe qëllimet e saj, të përcaktuara në Statutin e Shoqatës Kristiane të Grave Shqiptare (YWCA of Albania); që është e gatshme të marrë pjesë aktivisht e me përkushtim në veprimtaritë e saj si dhe paguan kuotizacionin vjetor, mund të bëhet anëtare e Shoqatës.
Numri i anëtareve të Shoqatës Kristiane të Grave Shqiptare (YWCA of Albania), deri në dhjetor të vitit 2011, arrinte në 250 gra e vajza.

Asambleja e Përgjithshme
Mbahet çdo 4 vjet me pjesëmarrjen e të gjitha anëtareve të Shoqatës. Ajo përcakton politikat që do të ndjekë organizata, jep orientimet strategjike, miraton Statutin dhe ndryshimet që mund t’i bëhen atij, diskuton çështje financiare etj.

Bordi Drejtues
Zgjidhet prej Asamblesë nga radhët e anëtareve të saj më aktive. Bordi, që punon në mënyrë vullnetare, ndjek e mbikëqyr veprimtarinë e Shoqatës, si dhe përgjigjet për të përgjatë periudhës 4-vjeçare mes dy asambleve. Ai i raporton Asamblesë mbi punën e kryer dhe financat e Shoqatës.

Presidentja
Zgjidhet drejtpërdrejt e me votim të fshehtë nga Asambleja, për të punuar si udhëheqëse vullnetare në krye të Bordit.

Drejtorja Ekzekutive
Emërohet nga Bordi për të administruar burimet dhe asetet e Shoqatës, për të ndjekur e bashkërenduar projektet e programet e saj, punën e personelit të zyrës etj.

Personeli i Zyrës
Ndonëse organizatë me anëtarësi e udhëheqje vullnetare, Shoqata ka një personel të punësuar, që përgjigjet për realizimin e detyrave konkrete.