Kontakt

Te Dhenat e Kontaktit

Rruga “Him Kolli” Pall. DQ.13
Tiranë P.O.Box 2970
+355 4 2271 642