Miratimi i “Dokumentit të Politikave Vendore Për Fëmijërinë e Hershme, për komunitetin Rom”.