null

Kontribut i Vazhdueshem

Ne te gjitha fushat tona te veprimtarise

null

Programe Shendeti

Per t’ju ardhur ne ndihme grave dhe femijeve

null

Angazhim ne Edukim

Duke ndihmuar ne nje formim profesional

null

Ndihmojme si Vullnetare

Sepse kjo eshte ajo qe ne jemi

FUSHAT E VEPRIMTARISË

NDËRHYRJE PËR SJELLJE POZITIVE – UDHËZUES PËR PRINDËRIT DHE NXËNËSIT

Manuali “Ndërhyrjet për Sjellje Pozitive” është hartuar në kuadër të projektit “Shkolla ime është një vend i sigurtë”. Ky është një udhëzues shumë i rëndësishëm që ndihmon në: 

  • Kuptimin e Ndërhyrjeve për Sjellje Pozitive 
  • Eksplorimin e rëndësisë së NSP në shkollë 
  • Mënyrën e angazhimit të nxënësve me qëllim rritjen e shfaqjes së sjelljeve pozitive  
  • Orientimin e prindërve drejt teknikave pozitive të sjelljes  
  • Ndërgjegjësimin e prindërve për rëndësinë e bashkëpunimit me shkollën  
  • Përshkrimin e rolit të prindërve në nxitjen e sjelljeve pozitive 
  • Të kuptuarit e konceptit të disipinës pozitive 

MISIONI YNË

Shoqata ka për mision të kontribuojë për zhvillimin e potencialeve dhe fuqizimin e grave e të vajzave, si dhe pjesëmarrjen e tyre në zgjidhjen e çështjeve me rëndësi jetike për mbarë shoqërinë (shëndeti, të drejtat, liritë etj.).

0
PARTNERE
0
BASHKEPUNETORE
0
+
ANETARE!
0
+
PROJEKTE

JEP KONTRIBUTIN TËND