Njoftim Tender i Hapur

Njoftim Tender i Hapur
Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare, në kuadër të zbatimi të projektit “Shkolla ime është një vend i sigurtë”, mbështetur nga UNICEF, shpall thirrjen për tender të hapur për botimin e nje Manuali/Udhezuesi me ngjyra, me rreth 100 faqe, tirazhi 1000 kopje.
Të gjithë të interesuarit, duhet të dërgojnë ofertat e tyre brenda dates 20/07/2019, me email: [email protected] ose dorazi pranë zyrave të shoqatës, me adresë Rruga “Him Kolli” Pall. dq.13, Tirane